หลังจากที่เป็นกระแสใหญ่โตระดับประเทศเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงเกินจริงๆนายกรัฐมนตรี สั่งแต่งตั้ง อนุชา นาคาศัย  เป็นประธานแก้ปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 8/2565 เมื่อ 12 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

โดยเนื้อหาในหนังสือสั่งการระบุว่า ตามที่กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 

แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวให้ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

 

โดยมีอัยการสูงสุด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและตวามมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ

 

และ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประขาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป